top of page

"สวย การ์ดไม่ตก"… กับ อาคิ คลีนิก

    Aki clinic ขอเชิญทุกท่านที่อยากดูแลผิวพรรณและใบหน้า ให้สวยสดใสการ์ดไม่ตก ในยุค New Normal  มาลงทะเบียนเพื่อบอกเล่าปัญหา หรือความต้องการ เพื่อรับบริการที่จะช่วยดูแล หรือแก้ไขปัญหาบนใบหน้าจาก Aki clinic ฟรี!!! จำนวน 5 ท่าน

bg.jpg
nature.png
text.png
lady1.png
Screen Shot 2563-08-19 at 10.55.08.png

ของรางวัล 

1.ฟิลเลอร์ทั่วหน้า  จำนวน 1 รางวัล

2.โบท็อกซ์    จำนวน  1 รางวัล

3.Hifu V shape   จำนวน 2 รางวัล
4.PRP หน้าใส   จำนวน  1 รางวัล

 

ระยะเวลาร่วมสนุก

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ส.ค.2563

ประกาศผล

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางหน้า Facebook : Aki clinic 

 

กติกาในการเข้าร่วม 

1.กด like Page พร้อมแชร์โพสต์กิจกรรมที่หน้า facebook ส่วนตัวพร้อมเปิด public
2.ลงทะเบียน ลิงค์   https://bit.ly/2YBoowl
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง

4.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล
1.ทุกรางวัลในโครงการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

2.ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวดนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม อย่างเช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
6. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ จาก บริษัทฯ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

bottom of page