top of page
HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

RF-V-Shape

เทคโนโลยีการยกระดับและลดไขมันใบหน้า ด้วยพลังงานคลื่นวิทยุ

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

Hifu

Hifu ย่อมาจาก high intense focused ultrasound เป็นชื่อพลังงาน

bottom of page