top of page
4
3
3
13
3
HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

หน้าเรียวได้ในเข็มเดียว

คิดว่าเราควรทำอย่างไร หากเราต้องการหน้าที่เรียวมากขึ้นคะ???

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

HIFU ต้องทำบ่อยแค่ไหน?

อยากทำ HIFU แต่มีคำถามติดอยู่ในหัวมากมาย ทำยังไงดี ?

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

อยากรู้ไหม? อายุเท่าไหร่ เหมาะทำ HIFU

แน่นอนว่า…เมื่ออายุมากขึ้น ผิวหน้าของเราก็ย่อมเกิดการความเปลี่ยนแปลง

bottom of page